Bevillinger i 2020

Frøafgiftsfonden har i 2020 givet tilsagn om tilskud til 20 projekter. 

Oversigt over tilsagn, 1.000 kr.

Aarhus Universitet
1 VINDERFRØ2025 620
2 Grundlag for implementering af ny kvælstofregulering i frøgræs 382
3 Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler 308
4 Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence 299
5 Ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal 265
6 Svampebekæmpelse i rødsvingel til frøavl 240
7 Vækstregulering i hundegræs og strandsvingel - effekt af klimaforhold 235
8 Bekæmpelse af bladsvampe i spinat 192
9 Bedre skadedyrsbekæmpelse i hvidkløverfrø 180
10 Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder 125
11 Variabel dosering af herbicider ved rækkesprøjtning 75
12 Nye udlægsmetoder-bedre bekæmpelse af græsukrudt 60
13 Kemiske alternativer til Reglone 26
Landbrug & Fødevarer, SEGES
14 VINDERFRØ2025 479
15 Nedvisning af hvidkløver til frøproduktion 160
16 Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder 125
17 Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af plante-værns midler" 550
18 Registreringsnet frøgræs 150
19 Sortsundersøgelsen 125
Københavns Universitet
20 Anvendelse af droner og billedbehandling til kortlægning af variation i frøgræsmarker med henblik på positionsspecifik management 286